Bibliografija

Knjige i udžbenici

Naslov: Terotehnologija I

Autori: Hasan Avdić, Džemo Tufekčić

Izdavač :Univerzitet u Tuzli,

PrintCom d.o.o. Tuzla

Godina izdavanja: 2007

ISBN:978-9958-663-73-7  

COBISS.BH-ID: 1582020294

Recenzenti: Dr. sc. Pašaga Muratović, redovni profesor  i Dr. sc. Šelo Ramiz, vanredni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Rješenjem Senata Univerziteta u Tuzli, broj: 03-1380-8.2/07 od 21. 03. 2007. god., Knjiga je odobrena kao udžbenik. Kratak kritički prikaz Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” štampanje na formatu B5 (font 12 – TimesNewRoman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 196 stranica, 5 poglavlja računajući i poglavlja «Literatura» i «Popis simbola». U prvom poglavlju Sistemski pristup tehničkom održavanju obrađeno je: osnovni pojmovi o tehničkim sistemima, ciljevi održavanja, održavanje kao funkcija, integralni sistemski prilaz održavanja, troškovi održavanja u životnom ciklusu sistema, vidovi otkaza tehničkih sistema, metodologije održavanja, budućnost održavanja i proces održavanja. U drugom poglavlju Sigurnost funkcionisanja tehničkih sistema obrađeni su: osnovne karakteristike sistema održavanja, pouzdanost, raspoloživost i funkcionalna pogodnost, parametri funkcije raspodjele, osnovne karakteristike funkcije pouzdanosti, pouzdanost sistema izrađenog od više dijelova, analiza stabla otkaza, gotovost i raspoloživost, funkcionalna pogodnost, pogodnost održavanja, model procesa održavanja, troškovi i pomoćne karakteristike sistema održavanja. U trećem poglavlju Modeli sistema održavanja obrađeno je: upravljanje tehničkim stanjem sistema, varijante strategije održavanja, optimizacija procesa rada sistema, modeli održavanja, karakteristike naknadnog održavanja, karakteristike preventivnog održavanja, modeli preventivnog održavanja, karakteristike i modeli održavanja prema stanju, model održavanja prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti, formiranje programa održavanja i algoritam za izbor modela održavanja prema stanju. Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” predstavlja kvalitetno obrađenu materiju iz oblasti terotehnologije i dijagnostike u održavanju. Ovakav pristup omogućava čitaocu da lakše savlada materiju, posebno sa aspekta efektivnosti tehničkih sistema, tehnologije i organizacije održavanja. Djelo je po sadržaju prvenstveno namijenjeno studentima dodiplomskog studija Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, te studentima prehrambene, građevinske, drvne i tekstilne industrije. Upotrebom “Terotehnologije” studenti bi mogli lakše savladati nastavu iz predmeta Terotehnologija, Dijagnostika i ekspertni sistemi i Tehnička dijagnostika koji se slušaju na proizvodnom i energetskom odsjeku. Višegodišnje iskustvo autora u proizvodnji, predavanju ove oblasti i radu u oblastima obuhvaćenim ovim djelom uslovili su koncepciju izlaganja materije. Suvremeni pristup pri obradi ovog djela daje mogućnost čitaocu da ga koristi samostalno ili pak uz druge knjige koji se bave ovom problematikom. Pri pisanju ovog djela autor se držao osnovnih pedagoških načela i rukopis je u potpunosti metodički prilagođen navedenim predmetima pri čemu se autor služio odgovarajućom literaturom. Svojom aktualnošću ova knjiga može dati veliki doprinos u obrazovanju studenata i inženjera mašinske ili neke druge tehničke struke. Knjiga ima posebnu vrijednost obzirom na nedostatak ovakve literature koja se odnosi na terotehnologiju i dijagnostiku u proizvodnim sistemima.

 Nova knjiga Naslov: POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMAAutor: Hasan Avdić

Izdavač : PrintCom d.o.o. Tuzla

Godina izdavanja: 2017

ISBN:978-9958-13-128-8
COBISS.BH-ID: 244505566

Recenzent: Prof. Dr. Sabahudin Jašarević, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Knjiga je od strane recenzenta preporučena kao udžbenik.

Vrsta djela

Knjiga, sa mogućnošću korištenja kao udžbenik za pokrivanje nastave na fakultetima gdje se izučava predmetna materija Održavanja na dodiplomskom, master i doktorskom studiju, kao i za stručnjake iz prakse

Kratak kritički prikaz

Knjiga « POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA» je štampana je na formatu B5 (font 12 – Times New Roman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 190 stranica, 8 poglavlja + «Literatura» i «Pregled korištenih oznaka».

Terotehnologija i održavanje kao mlade nauke koje su se razvile uglavnom u drugoj polovini prošlog vijeka još uvijek na našim prostorima nisu naišle na pogodno tlo i primjenu na svim onim mjestima na kojima bi se inače trebali izučavati.

Jedan od razloga je i nedovoljno pisanih djela iz ovih oblasti kako bi se čitaoci upoznali i razjasnili neke od pojmova koji ih često bune i zbog kojih odustaju od svojih zamisli u sprovođenju onoga što su planirali u ovoj oblasti.

U uvodnom poglavlju objašnjen je značaj pogodnosti održavanja, te načini mjerenja u različitim kombinacijama vremena koja su obično dostupna ili se mogu mjeriti kod istraživanja problema pogodnosti.

Drugo poglavlje koje obuhvata 56 stranica donosi teorijska razmatranja ovog pojma. Detaljno su obrađene sve jedinice koje obuhvata ovaj pojam kao i problemi i faktori koji se uzimaju u obzir kod izučavanja ovog pojma kroz različite faze upotrebe tehničkih sistema.

Kroz pet potpoglavlja detaljno i studiozno je obrađena ova materijaa. U uvodu poglavlja su razjašnjeni osnovni pojmovi, načini mjerenja i kvantificiranja pogodnosti, date osnovne jednačine te razjašnjene neke dileme koje se postavljaju kod pojma pogodnosti.

U prvom potpoglavlju su prikazani uticajni parametri kroz: pogodnost za ispitivanje, pogodnost za montažu i demontažu, pogodnost za zamjenu, pristupačnost, pogodnost za rukovanje, itd. Svaki od ovih su detaljnije obrađeni i dati osnovni uticajni faktori.

U drugom potpoglavlju obrađeni su komparatibilne elementi pogodnosti održavanja tehničkih sistema pokušavajući ih identifikovati bez obzira na vrstu tehničkih sistema koje održavamo.

Nakon identifikacije i specificiranja kvantitativne vrijednosti pogodnosti održavanja potrebno je izvršiti alokaciju na određene funkcionalne nivoe sistema. Upravo je Alokacija pogodnosti održavanja obrađena u trećem potpoglavljau sa prikazanim metodama koje je potrebno primijeniti u ovoj fazi.

Kako doći do pogodnosti održavanja je tema četvrtog potpoglavlja. Posebno kao bitna istaknuta ja faza konstruisanja. Šta bi se trebalo preduzeti u ovoj fazi kako bi tehnički sistemi imali pogodnost za održavanje. Navedeni su neki od principa konstrisanja u pogledu pogodnosti održavanja koje bi ponajviše trebali uvažiti konstruktori tehničkih sistema u toj fazi.

U petom potpoglavlju obrađena je problematika vezana za predviđanje pogodnosti uz objašnjenje metoda koje se koriste u ovoj fazi osvrčući se na uglavnom na pouzdane i provjerene metode koje se koriste u elektronici, elektrotehnici, avijaciji i sličnim granama.

Treće poglavlje obuhvata 28 strana teksta i bavi se modeliranjem pogodnosti i vremena održavanja. Kako matematički opisati fizikalne, tehnološke ekonomske i druge procese i sisteme je svakako nešto sa čime se susreću svi istraživači u svojim prvim koracima. Kako napraviti model sistema i kako pomoću istog izvući zakonitosti promjena koje se dešavaju u njemu vodeći računa o svim faktorima koji utiču na sam sistem a time i model.

Kroz objašnjenje regresione i korelacione analize, Faktorske analize, Cluster analize te kroz objašnjenje pojmova i osnovnih termina vještačkih neuronskih mreža dati su načini kako doći do modela samom sistema. Isti će se koristiti u praktičnm dijelu te pokazati njihovu praktičnu primjenu na primjerima.

Četvrto poglavlje, koje je i najobimnije, prikazana su praktična eksperimentalna istraživanja koja su sprovedena na RMU Banovići, PK Čubrić na četiri tipa diskontinuiranih bagera. Ista materija može dobro poslužiti budućim istraživačima jer su detaljno opisani kako sam plan eksperimenta, način obrade podataka, izračunavanje pogodnosti održavanja za date sisteme, analizirana struktura vremena održavanja na različite načine do same analize odnosno diskusije dobivenih rezultata. Samo poglavlje je potkrepljeno velikim brojem rezultata kroz veliki broj tabela i slika odnosno dijagrama koji su proistekli iz rezultata.

Posebna vrijednost poglavlja je u tome što je isto povezano sa ranijim poglavljima i teoretskim rezmatranjima u knjizi gdje su sada ista, teoretska razmatranja i metode koje su spomenute u njima, primjenjene na konkrenim situacijama.

U Poglavljima 5, 6 i 7 analizirai su rezultati istraživanja i data zaključna razmatranja te dat osvrt na nedostatke vlastitog istraživanja i pravce budućih istraživanja, koji mogu biti putokaz i ideja za one koji se žele baviti sličnom problematikom.

U osmom poglavlju data je uporednu analizu na istraživane tehničke sisteme – bagere.

U literaturi su navedene 84 literaturne jedinice korištene kod koncipiranja knjige od kojih je većina iz oblasti koje tretira sama knjiga.

Originalnih domaćih istraživanja koja bi prikazala Pogodnost održavanja tehničkih sistema, kao i literatura iz te oblasti, je veoma malo. Veoma malo autora obrađuje i bavi se problemom kako samog održavanja tako i Pogodnosti, zbog činjenice da se samo održavanje veže za praksu i da ga mnogi „omalovažavaju“ kao jednu sasvim ravnopravnu naučnu disciplinu.

Knjiga je svojim izlaskom svakako oplemenila prostor istraživanja u oblasti održavanja a posebno pogodnosti odražvanja u Bosni i Hercegovini. Ista se može smatrati naučno-nastavnom literaturom koju mogu korsitit studenti dodiplomskih, master i doktorskih studija tamo gdje se izučava problematika održavanja.

Radovi

 

 

 

ANALIZA UTJECAJA KVALITATIVNIH KARAKTERISTIKA KONSTRUKCIJE TEHNIČKIH SUSTAVA NA POGODNOST ODRŽAVANJA

ANALYSIS INFLUENCE OF QUALITATIVE ATTRIBUTES OF THE TECHNICAL SYSTEMS ON  MAINTAINABILITY

Pogodnost održavanja je jedan od konstrukcijskih parametara sistema koji se treba pažljivo razmatrati, sa ostalim parametrima konstrukcije. Sposobnost sistema da bude održavan, tj. zadržan ili vraćen u operativno stanje, često je isto tako značajna za korisnost sistema, kao što je sposobnost za pouzdano obavljanje zadane funkcije.

Pogodnost održavanja obuhvaća one aktivnosti koje se poduzimaju tijekom razvoja nekog sistema radi njegovog efikasnijeg održavanja kod  korištenja. Prema tome, konstrukcijske karakteristike pogodnosti održavanja tehničkih sistema obuhvaćaju one elemente koji doprinose smanjenju vremena zastoja i povećanju raspoloživosti.

Kao konstrukcijska karakteristika sistema, pogodnost održavanja se bavi takvim svojstvima sistema, kao što su: pogodnost za ispitivanje-dijagnostiku, montažu i demontažu, zamjenu, pristupačnost,  za rukovanje itd.

U radu je izvršena analiza utjcaja navedenih kvalitativnih karakteristika konstrukcije sustava na pogodnost održavanja. Primjenom adekvatnih metoda analizirana je usuglašenost ovih vremena, što predstavlja osnovu konstruktorima da principe konstruiranja prilagode terotehnološkim aspektima.

MOGUĆNOST PRIMJENE LEAN KONCEPTA U POBOLJŠANJU EFIKASNOSTI ODRŽAVANJA OPREME U RUDNICIMA UGLJA 

THE POSSIBILILITY OF USING THE LEAN CONCEPT IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF EQUIPMENT MAINTENANCE IN COAL MINES

Hasan Avdić

Joel Levitt

Damjan Maletič

Alma Avdić

Abstract:

LEAN  (vitka)  proizvodnja  je  skup  metoda  i  tehnika  koje  imaju  za  cilj  da  u najvećoj mogućoj meri smanje sve gubitke koji nastaju tokom procesa proizvodnje i svih procesa u preduzeću. U početku je LEAN terminologija bila vezivana isključivo za proizvodnju. Da bi LEAN imao pun efekat potrebno je celu kompaniju prilagoditi filozofiji  neprestanog  unapređenja  proizvodnog  procesa  i  eliminacije  suvišnih troškova.  Potrebno  je  da  svi,  od  top  menadžmenta  do  radnika  u  pogonu,  poznaju suštinu  LEAN-a  i  da  su  posvećeni  njegovoj  implementaciji.  Poznato je da je održavanje tehničkih sistema jedna od najznačajnijih funkcija u procesu proizvodnje. Stalnim poboljšanjima u održavanju može se značajno uticati na smanjenje gubitaka u procesu proizvodnje. U idealnom smislu, vitka proizvodnja traži savršenstvo u obezbeđivanju proizvoda bez otpada i pune vrijednosti za investicije u proizvodnju, čime se definiše vitka proizvodnja.

U ovom radu su, na konkretnom primjeru iz rudnika uglja, prikazana neka poboljšanja u održavanju primjenom LEAN principa a sve u cilju poboljšanja efikasnosti održavanja i smanjenja ukupnih rasipanja u procesu proizvodnje.

Ključne riječi: lean koncept, lean proizvodnja, lean održavanje, poboljšanje, efikasnost održavanja, rudnici uglja

LEAN (slim) production is a set of methods and techniques aimed at reducing as much as possible the losses that occur during the production process and all processes in the enterprise. In the beginning, the LEAN terminology was linked exclusively to production. In order for LEAN to have a full effect, it is necessary to adapt the entire company to the philosophy of continuous improvement of the production process and the elimination of excessive costs. It is necessary that everyone, from top management to factory workers, know the essence of LEAN and are committed to its implementation. It is known that the maintenance of technical systems is one of the most important functions in the production process. Continuous maintenance improvements can significantly affect the reduction of losses in the production process. Ideally, slim production requires perfection in providing non-waste products and full value for investment in production, which defines slim production. In this paper, on a concrete example from the coal mining, some improvements in maintenance by applying the LEAN principle are presented in order to improve the efficiency of maintenance and reduce overall wastage in the production process.

 

Key words: lean concept, lean production, lean maintenance, improvement, maintenance efficiency, coal mines

 

ANALIZA EKSPLOATACIONE POUZDANOSTI ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA U SLOVENSKIM ŽELJEZNICAMA

 

Hasan Avdić

Viktor Jemec

Damjan Maletić

Alma Avdić

Pouzdanost sistema predstavlja vjerovatnoću da će sistem višekratne upotrebe vršiti funkciju kriterijuma u projektovanom vremenu trajanja i datim uslovima okoline, odnosno vjerovatnoću da će sistem jednokratne upotrebe uspješno izvršiti postavljeni zadatak u datom vremenu i datim uslovima okoline.

Prilikom analize pouzdanosti nekog kompleksnog sistema, nužno je razložiti taj sistem na funkcionalne cjeline koje mogu predstavljati podsisteme, uređaje, blokove, elemente i slično.

Pouzdanost Rs(t) tehničkog sistema koji je izrađen od n dijelova zavisi od pouzdanosti Ri(t) svakog pojedinačnog dijela i načina povezivanja dijelova u sistem.

U ovom radu će biti prikazana analiza eksploatacione pouzdanosti električne lokomotive tip 342 koja je u eksploataciji u slovenskim željeznicama.

UPRAVLJANJE REZERVNIM DIJELOVIMA

SPARE PARTS MANAGEMENT

Hasan Avdić

Viktor Jemec

Joel Levitt

Alma Avdić

 Abstract:

 Da bi se uspješno pratili ekonomski efekti kompanije, potrebno je, u prvom, redu riješiti jedan od osnovnih problema iz oblasti održavanja, a to je problem rezervnih dijelova. Rezervni dijelovi mogu se smatrati vježbom u upravljanju rizikom. Jednačina rizika je vrijednost zastoja zbog nedostatka rezervnih dijelova u odnosu na troškove vlasništva. Zastoji uslijed nedostatka rezervnih dijelova prouzrokuju mnogostruku štetu. Pored direktnog smanjenja proizvodnje, na datom tehničkom sistemu obično dolazi i do lančanog poremećaja na drugim tehničkim sistemima, nastaju troškovi uslijed čekanja i slično.Prekomjerne zalihe nepotrebno angažuju dodatna sredstva, što slabi likvidnost kompanije i povećava njene operativne troškove.Prekomjerne zalihe ne znače i dobru snabdjevenost rezervnim dijelovima. Dok su zalihe nekih rezervnih dijelova nepotrebno povećane, pojavljuje se nedostatak drugih rezervnih dijelova.Osnovni elementi koji treba da se riješe su: upravljanje rizikom, rješavanje problema planiranja i nabave rezervnih dijelova, način skladištenja rezervnih dijelova, i razvoj sistema praćenja potrošnje rezervnih dijelova prema lokaciji.

U ovom radu je prikazano upravljanje rezervnim dijelovima u jednoj velikoj kompaniji. Napravljena je analiza postojećeg sistema upravljanja sa svim prednostima i nedostacima sa prijedlogom mjera za poboljšanje istog.

Ključne riječi: rezervni dijelovi, zalihe, upravljanje

In order to successfully monitor the economic effects of the company, one of the main problems in the field of maintenance needs to be solved, namely the problem of spare parts. Spare parts can be considered an exercise in risk management. The risk equation is the value of downtime due to the lack of spare parts relative to the cost of ownership. Downtime due to lack of spare parts causes multiple damage. In addition to the direct reduction of production, there is usually a chain disruption on other technical systems on a given technical system, there are costs due to waiting and the like.Excessive inventories unnecessarily raise additional funds, which weakens the liquidity of the company and increases its operating costs.Excessive supplies do not also mean a good supply of spare parts. While stocks of some spare parts are unnecessarily increased, there is a shortage of other spare parts.The basic elements that need to be addressed are: risk management, solving the problem of planning and purchasing spare parts, how to store spare parts, and developing a system to monitor the consumption of spare parts by location.

This paper presents the management of spare parts in one large company. An analysis of the existing management system with all the advantages and disadvantages was made, with the proposal of measures to improve it.

Key words: spare parts, supplies, management

ANALIZA ZANESLJIVOSTI ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVOV

Revija  Društva  vzdrževalcev Slovenije – VZDRŽEVALEC , številka 189 -190, maj – (23 – 29), Ljubljana, 2019. godine. Autori: Dr. Hasan AVDIĆ, mag. Viktor JEMEC, dr. Damjan MALETIČ in Alma AVDIĆ dipl. ecc.

ISSN 1318-2625

Zanesljivost je verjetnost, da bo sistem vršil predvideno funkcijo v vnaprej podanem časovnem intervalu in vnaprej podanih delovnih pogojih brez odpovedi.

Pri analizi zanesljivosti zapletenega sistema je potrebno ta sistem razdeliti na funkcionalne enote, ki lahko predstavljajo podsisteme, naprave, bloke, elemente in podobno. Zanasljivost sistema Rs(t), sestavljen iz n delov, je odvisna od zanesljivosti Ri(t) vsakega posameznega dela in načina povezave delov v sistemu.

V prispevku je predstavljena analiza zanesljivosti izkoriščanja električne lokomotive.

Autori: Dr. Hasan AVDIĆ, mag. Viktor JEMEC, dr. Damjan MALETIČ in Alma AVDIĆ dipl. ecc.

Članci

Želim obavijestiti prijatelje i poštovaoce struke da sam postao član EAMC (EUROPEAN ASSET MANAGEMENT COMMITTEE) kao dio EFMNS – European Federation of Maintenance Societies v zw.-  The European network for maintenance in industry

Dear all,
As discussed in Milan we have 3 new members in our team
Tomas Palma ; He will be helping us with the customer voice and
redirecting our route
Special we need to strenghten the BoK team
sow e are very happy with;
Lennart Brunby; He will help us with the BoK and articles to be spread
amongst NMS (We accepted the fact that Lennart has a ( time to spend
on EAMC is reduced)
Hasan Avidc who will contribute to the BoK team and will prepare the
FAQ on the websute of the EFNMS

please be welcome

Mia ;
please needed steps to fully integrate them

thanks

Vriendelijke groeten

Wout Theuws

www.wouttheuws.eu

http://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg

http://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg