Bibliografija

Knjige i udžbenici

Naslov: Terotehnologija I

Autori: Hasan Avdić, Džemo Tufekčić

Izdavač :Univerzitet u Tuzli,

PrintCom d.o.o. Tuzla

Godina izdavanja: 2007

ISBN:978-9958-663-73-7  

COBISS.BH-ID: 1582020294

Recenzenti: Dr. sc. Pašaga Muratović, redovni profesor  i Dr. sc. Šelo Ramiz, vanredni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Rješenjem Senata Univerziteta u Tuzli, broj: 03-1380-8.2/07 od 21. 03. 2007. god., Knjiga je odobrena kao udžbenik. Kratak kritički prikaz Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” štampanje na formatu B5 (font 12 – TimesNewRoman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 196 stranica, 5 poglavlja računajući i poglavlja «Literatura» i «Popis simbola». U prvom poglavlju Sistemski pristup tehničkom održavanju obrađeno je: osnovni pojmovi o tehničkim sistemima, ciljevi održavanja, održavanje kao funkcija, integralni sistemski prilaz održavanja, troškovi održavanja u životnom ciklusu sistema, vidovi otkaza tehničkih sistema, metodologije održavanja, budućnost održavanja i proces održavanja. U drugom poglavlju Sigurnost funkcionisanja tehničkih sistema obrađeni su: osnovne karakteristike sistema održavanja, pouzdanost, raspoloživost i funkcionalna pogodnost, parametri funkcije raspodjele, osnovne karakteristike funkcije pouzdanosti, pouzdanost sistema izrađenog od više dijelova, analiza stabla otkaza, gotovost i raspoloživost, funkcionalna pogodnost, pogodnost održavanja, model procesa održavanja, troškovi i pomoćne karakteristike sistema održavanja. U trećem poglavlju Modeli sistema održavanja obrađeno je: upravljanje tehničkim stanjem sistema, varijante strategije održavanja, optimizacija procesa rada sistema, modeli održavanja, karakteristike naknadnog održavanja, karakteristike preventivnog održavanja, modeli preventivnog održavanja, karakteristike i modeli održavanja prema stanju, model održavanja prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti, formiranje programa održavanja i algoritam za izbor modela održavanja prema stanju. Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” predstavlja kvalitetno obrađenu materiju iz oblasti terotehnologije i dijagnostike u održavanju. Ovakav pristup omogućava čitaocu da lakše savlada materiju, posebno sa aspekta efektivnosti tehničkih sistema, tehnologije i organizacije održavanja. Djelo je po sadržaju prvenstveno namijenjeno studentima dodiplomskog studija Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, te studentima prehrambene, građevinske, drvne i tekstilne industrije. Upotrebom “Terotehnologije” studenti bi mogli lakše savladati nastavu iz predmeta Terotehnologija, Dijagnostika i ekspertni sistemi i Tehnička dijagnostika koji se slušaju na proizvodnom i energetskom odsjeku. Višegodišnje iskustvo autora u proizvodnji, predavanju ove oblasti i radu u oblastima obuhvaćenim ovim djelom uslovili su koncepciju izlaganja materije. Suvremeni pristup pri obradi ovog djela daje mogućnost čitaocu da ga koristi samostalno ili pak uz druge knjige koji se bave ovom problematikom. Pri pisanju ovog djela autor se držao osnovnih pedagoških načela i rukopis je u potpunosti metodički prilagođen navedenim predmetima pri čemu se autor služio odgovarajućom literaturom. Svojom aktualnošću ova knjiga može dati veliki doprinos u obrazovanju studenata i inženjera mašinske ili neke druge tehničke struke. Knjiga ima posebnu vrijednost obzirom na nedostatak ovakve literature koja se odnosi na terotehnologiju i dijagnostiku u proizvodnim sistemima.

 Nova knjiga Naslov: POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMAAutor: Hasan AvdićIzdavač : PrintCom d.o.o. TuzlaGodina izdavanja: 2017ISBN:978-9958-13-128-8
COBISS.BH-ID: 244505566

Recenzent: Prof. Dr. Sabahudin Jašarević, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Knjiga je od strane recenzenta preporučena kao udžbenik.

Vrsta djela

Knjiga, sa mogućnošću korištenja kao udžbenik za pokrivanje nastave na fakultetima gdje se izučava predmetna materija Održavanja na dodiplomskom, master i doktorskom studiju, kao i za stručnjake iz prakse

Kratak kritički prikaz

Knjiga « POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA» je štampana je na formatu B5 (font 12 – Times New Roman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 190 stranica, 8 poglavlja + «Literatura» i «Pregled korištenih oznaka».

Terotehnologija i održavanje kao mlade nauke koje su se razvile uglavnom u drugoj polovini prošlog vijeka još uvijek na našim prostorima nisu naišle na pogodno tlo i primjenu na svim onim mjestima na kojima bi se inače trebali izučavati.

Jedan od razloga je i nedovoljno pisanih djela iz ovih oblasti kako bi se čitaoci upoznali i razjasnili neke od pojmova koji ih često bune i zbog kojih odustaju od svojih zamisli u sprovođenju onoga što su planirali u ovoj oblasti.

U uvodnom poglavlju objašnjen je značaj pogodnosti održavanja, te načini mjerenja u različitim kombinacijama vremena koja su obično dostupna ili se mogu mjeriti kod istraživanja problema pogodnosti.

Drugo poglavlje koje obuhvata 56 stranica donosi teorijska razmatranja ovog pojma. Detaljno su obrađene sve jedinice koje obuhvata ovaj pojam kao i problemi i faktori koji se uzimaju u obzir kod izučavanja ovog pojma kroz različite faze upotrebe tehničkih sistema.

Kroz pet potpoglavlja detaljno i studiozno je obrađena ova materijaa. U uvodu poglavlja su razjašnjeni osnovni pojmovi, načini mjerenja i kvantificiranja pogodnosti, date osnovne jednačine te razjašnjene neke dileme koje se postavljaju kod pojma pogodnosti.

U prvom potpoglavlju su prikazani uticajni parametri kroz: pogodnost za ispitivanje, pogodnost za montažu i demontažu, pogodnost za zamjenu, pristupačnost, pogodnost za rukovanje, itd. Svaki od ovih su detaljnije obrađeni i dati osnovni uticajni faktori.

U drugom potpoglavlju obrađeni su komparatibilne elementi pogodnosti održavanja tehničkih sistema pokušavajući ih identifikovati bez obzira na vrstu tehničkih sistema koje održavamo.

Nakon identifikacije i specificiranja kvantitativne vrijednosti pogodnosti održavanja potrebno je izvršiti alokaciju na određene funkcionalne nivoe sistema. Upravo je Alokacija pogodnosti održavanja obrađena u trećem potpoglavljau sa prikazanim metodama koje je potrebno primijeniti u ovoj fazi.

Kako doći do pogodnosti održavanja je tema četvrtog potpoglavlja. Posebno kao bitna istaknuta ja faza konstruisanja. Šta bi se trebalo preduzeti u ovoj fazi kako bi tehnički sistemi imali pogodnost za održavanje. Navedeni su neki od principa konstrisanja u pogledu pogodnosti održavanja koje bi ponajviše trebali uvažiti konstruktori tehničkih sistema u toj fazi.

U petom potpoglavlju obrađena je problematika vezana za predviđanje pogodnosti uz objašnjenje metoda koje se koriste u ovoj fazi osvrčući se na uglavnom na pouzdane i provjerene metode koje se koriste u elektronici, elektrotehnici, avijaciji i sličnim granama.

Treće poglavlje obuhvata 28 strana teksta i bavi se modeliranjem pogodnosti i vremena održavanja. Kako matematički opisati fizikalne, tehnološke ekonomske i druge procese i sisteme je svakako nešto sa čime se susreću svi istraživači u svojim prvim koracima. Kako napraviti model sistema i kako pomoću istog izvući zakonitosti promjena koje se dešavaju u njemu vodeći računa o svim faktorima koji utiču na sam sistem a time i model.

Kroz objašnjenje regresione i korelacione analize, Faktorske analize, Cluster analize te kroz objašnjenje pojmova i osnovnih termina vještačkih neuronskih mreža dati su načini kako doći do modela samom sistema. Isti će se koristiti u praktičnm dijelu te pokazati njihovu praktičnu primjenu na primjerima.

Četvrto poglavlje, koje je i najobimnije, prikazana su praktična eksperimentalna istraživanja koja su sprovedena na RMU Banovići, PK Čubrić na četiri tipa diskontinuiranih bagera. Ista materija može dobro poslužiti budućim istraživačima jer su detaljno opisani kako sam plan eksperimenta, način obrade podataka, izračunavanje pogodnosti održavanja za date sisteme, analizirana struktura vremena održavanja na različite načine do same analize odnosno diskusije dobivenih rezultata. Samo poglavlje je potkrepljeno velikim brojem rezultata kroz veliki broj tabela i slika odnosno dijagrama koji su proistekli iz rezultata.

Posebna vrijednost poglavlja je u tome što je isto povezano sa ranijim poglavljima i teoretskim rezmatranjima u knjizi gdje su sada ista, teoretska razmatranja i metode koje su spomenute u njima, primjenjene na konkrenim situacijama.

U Poglavljima 5, 6 i 7 analizirai su rezultati istraživanja i data zaključna razmatranja te dat osvrt na nedostatke vlastitog istraživanja i pravce budućih istraživanja, koji mogu biti putokaz i ideja za one koji se žele baviti sličnom problematikom.

U osmom poglavlju data je uporednu analizu na istraživane tehničke sisteme – bagere.

U literaturi su navedene 84 literaturne jedinice korištene kod koncipiranja knjige od kojih je većina iz oblasti koje tretira sama knjiga.

Originalnih domaćih istraživanja koja bi prikazala Pogodnost održavanja tehničkih sistema, kao i literatura iz te oblasti, je veoma malo. Veoma malo autora obrađuje i bavi se problemom kako samog održavanja tako i Pogodnosti, zbog činjenice da se samo održavanje veže za praksu i da ga mnogi „omalovažavaju“ kao jednu sasvim ravnopravnu naučnu disciplinu.

Knjiga je svojim izlaskom svakako oplemenila prostor istraživanja u oblasti održavanja a posebno pogodnosti odražvanja u Bosni i Hercegovini. Ista se može smatrati naučno-nastavnom literaturom koju mogu korsitit studenti dodiplomskih, master i doktorskih studija tamo gdje se izučava problematika održavanja.

Radovi

 

LASER CENTERING OF BELTS AND PULLEYS (LASERSKO CENTRIRANJE JERMENICJERMENSKEGA POGONA)

Revija  Društva  vzdrževalcev Slovenije – VZDRŽEVALEC , številka 199, julij – december (15 – 21), Ljubljana, 2021. godine. Autori: Dr. Hasan Avdić, mag. Viktor Jemec, Alma Avdić

ISSN 1318-2625

 

Belt transmission is simple and allows power transmission between remote shafts; it is characterized by quiet operation and the ability to slide, in the event of a sudden impact or overload, to protect parts of the technical system from breaking, similar to friction wheels. The belt transmission puts considerable strain on the bearings and shafts, its transmission ratio is inaccurate due to slipping, and to some extent, erratic; the belt drive can also be trained for strong transmission relationships only with a particularly constructive solution.Common problems with belt drives that can lead to the „FAILURE“ condition of technical systems are: damage, looseness or mismatch (uneven length) of the belts; pulley damage; pulley misalignment; pulley eccentricity and belt resonance.One of the most common problems that occurs when transmitting power using belts is the incorrect mutual position (misalignment) of the pulleys.Irregular mutual position of the pulleys causes a high level of vibrations in the axial direction on the frequency of rotation of the drive or driven pulley.Today, this problem is solved very well by laser centering of pulleys and belts.Laser centering is an essential component of a sustainable technical systems maintenance strategy. In isolation, each strategy can help reduce the unexpectedstate of „FAILURE“ on the technical system, but together they form the center of a proactive maintenance strategy that will not only identify the initial problems, but also significantly extend the life of the machine.This paper presents a case study of the application of laser centering of pulleys and belts at one plant of the Separation Plant in the Brown Coal Mines „Banovići“ d.d.

APPLICATION OF TECHNICAL DIAGNOSTICS IN DETERMINING THE CONDITION OF TECHNICAL SYSTEMS (UPORABA TEHNIČNE DIAGNOSTIKE PRI DOLOČANJU STANJA PRAVILNOSTI TEHNIČNIH SISTEMOV)

Revija  Društva  vzdrževalcev Slovenije – VZDRŽEVALEC , številka 199, julij – december (22 – 27), Ljubljana, 2021. godine. Autori: Dr. Hasan Avdić, Darko Cafuta, mag. Viktor Jemec inAlma Avdić

ISSN 1318-2625

Diagnostics is a technology that is, on the one hand, related to the technical condition of the system, ie to the diagnostic facility itself, on the other hand, and to the maintenance system applied to that facility in order to ensure its proper functioning. The allocation of diagnostics in the maintenance system of one technical system arises from its dual role. Namely, on the one hand, it serves to determine whether the technical system is in a state of “OPERATION”, a state of “FAILURE”, or some other intermediate state. This, in essence, has a control, and thus a preventive character. On the other hand, if during the control of the technical condition it is determined that the system does not perform its function, then the diagnostics is expected to indicate the causes of the malfunction, and the forecast of the technical condition of the system in the future.On the other hand, the correctness of the system is the technical condition of the system in which it meets all the requirements of correctness prescribed by the normative and technical documentation.This paper presents the results of experimental research performed on equipment in a brown coal mine, while laboratory tests of oil samples were performed in authorized laboratories.

 

2022 Paris Session

SC C1 – Power System Development and Economics

PS 1 – System Transition Resilience and Asset Management Response

Asset Management as a Framework for Energy Transition of Power Utilities in Developing Countries

Anes KAZAGIC,1,* Dragan KOMLJENOVIC,2 Emira KOZAREVIC,3 Hasan AVDIC,3 Nedim SULJIC,3 Admir SOFTIC,4 Ognjen MARKOVIC,5 Dinko MARIC6 

1 Public Company Power Utility of BiH, BiH

2 Hydro-Québec’s Research Institute, Canada

3 University of Tuzla, BiH

4 Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of BiH, BiH 

5 Regional Center for Sustainable Energy Transition, BiH

6 Public Company Power Utility of the Croatian Community Herzeg-Bosnia, BiH

*a.kazagic@epbih.ba

 SUMMARY

The most important challenges and risks in power sector nowadays are aging equipment and complying with requirements related to climate adaptation measures and regulation related to decarbonisation of the electricity and heat sector, including coal-phase out. Power production is one of the largest sources of global greenhouse gas (GHG) emissions. While significant investment in near-to-zero emission and renewable energy resources (RESs) have occurred over the last two decades, fossil fuels still account for over 60% of the global electricity production. As a matter of action, putting a price on CO2 and other GHG emissions can considerably alter the system dispatch over the short-term and generation investment decisions over the long-term. This situation is particularly exigent for developing countries that have limited resources to respond to those challenges.The previous challenges require a holistic approach capable to integrate all relevant influencing factors and constraints in order to support sound decision-making. Structured asset management (AM) approach may provide an adequate framework in this regard. Focus of this paper is on developing countries, where AM could provide an efficient framework to their power utilities in energy transition. The paper proposes and illustrates the application of the AM framework in the general context and challenges within the power sector in Bosnia and Herzegovina (BiH), as a developing country under the Energy Community Treaty. For long-term development scenario and financial projections of the case study considered, certain initial assumptions and setting the goals have been taken into account. They address the following constraints and influence factors: decarbonisation requirements and dynamics of coal phase-out, power demand forecast, impact of internal and regional electricity market, impact of carbon pricing and integration to the European Union Emissions Trading System (EU ETS), investment plan for current and future needs, electricity prices forecast and income from supply (retail) and trade, etc.The paper states that a comprehensive AM framework is beneficial in overcoming numerous identified challenges related to the energy transition and climate change adaptation for developing countries such as demonstrated in the case study of energy transition in BiH. The proposed approach may be adapted for specific contexts of other developing countries that are at early stages of their energy transition.

 

 

 

 

 

Članci

Želim obavijestiti prijatelje i poštovaoce struke da sam postao član EAMC (EUROPEAN ASSET MANAGEMENT COMMITTEE) kao dio EFNMS – European Federation of Maintenance Societies v zw.-  The European network for maintenance in industry

Dear all,
As discussed in Milan we have 3 new members in our team
Tomas Palma ; He will be helping us with the customer voice and
redirecting our route
Special we need to strenghten the BoK team
sow e are very happy with;
Lennart Brunby; He will help us with the BoK and articles to be spread
amongst NMS (We accepted the fact that Lennart has a ( time to spend
on EAMC is reduced)
Hasan Avidc who will contribute to the BoK team and will prepare the
FAQ on the websute of the EFNMS

please be welcome

Mia ;
please needed steps to fully integrate them

thanks

Vriendelijke groeten

Wout Theuws

www.wouttheuws.eu

Poštovani Prijatelji – Poštovaoci moga rada,

Želim Vas obavijestiti da sam 17. 09. 2020 godine izabran za zamjenika predsjednika odbora za Asset Management u Sarajevu

u okviru RESET-a – Regionalni Centar za Održivu Energetsku Tranziciju – (Regional Sustainable Energy Transition Center)

Poštovani prijatelji,

Ovih dana sam završio članak pod naslovom:

Studija pogodnosti održavanja

Koncept pogodnosti održavanja

Pogodnost održavanja  i pouzdanost

Održavanje i pogodnost održavanja

Pogodnost održavanje u fazi konstruiranja

Sretan sam što mi je omogućena prilika da dam svoj doprinos razvoju (BoK – Body of  Knowledge) znanja iz oblasti održavanja opreme.

Dear friends,

These days I finished an article entitled:

Maintainability studies

The concept of maintainability

Maintainability and reliability

Maintenance and maintainability

Maintainability in the construction phase

I am happy to have been given the opportunity to contribute to the development (BoK – Body of Knowledge) of knowledge in the field of equipment maintenance.

http://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg

http://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg