Bibliografija

Knjige i udžbenici

Naslov: Terotehnologija I

Autori: Hasan Avdić, Džemo Tufekčić

Izdavač :Univerzitet u Tuzli,

PrintCom d.o.o. Tuzla

Godina izdavanja: 2007

ISBN:978-9958-663-73-7  

COBISS.BH-ID: 1582020294

Recenzenti: Dr. sc. Pašaga Muratović, redovni profesor  i Dr. sc. Šelo Ramiz, vanredni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Rješenjem Senata Univerziteta u Tuzli, broj: 03-1380-8.2/07 od 21. 03. 2007. god., Knjiga je odobrena kao udžbenik. Kratak kritički prikaz Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” štampanje na formatu B5 (font 12 – TimesNewRoman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 196 stranica, 5 poglavlja računajući i poglavlja «Literatura» i «Popis simbola». U prvom poglavlju Sistemski pristup tehničkom održavanju obrađeno je: osnovni pojmovi o tehničkim sistemima, ciljevi održavanja, održavanje kao funkcija, integralni sistemski prilaz održavanja, troškovi održavanja u životnom ciklusu sistema, vidovi otkaza tehničkih sistema, metodologije održavanja, budućnost održavanja i proces održavanja. U drugom poglavlju Sigurnost funkcionisanja tehničkih sistema obrađeni su: osnovne karakteristike sistema održavanja, pouzdanost, raspoloživost i funkcionalna pogodnost, parametri funkcije raspodjele, osnovne karakteristike funkcije pouzdanosti, pouzdanost sistema izrađenog od više dijelova, analiza stabla otkaza, gotovost i raspoloživost, funkcionalna pogodnost, pogodnost održavanja, model procesa održavanja, troškovi i pomoćne karakteristike sistema održavanja. U trećem poglavlju Modeli sistema održavanja obrađeno je: upravljanje tehničkim stanjem sistema, varijante strategije održavanja, optimizacija procesa rada sistema, modeli održavanja, karakteristike naknadnog održavanja, karakteristike preventivnog održavanja, modeli preventivnog održavanja, karakteristike i modeli održavanja prema stanju, model održavanja prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti, formiranje programa održavanja i algoritam za izbor modela održavanja prema stanju. Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” predstavlja kvalitetno obrađenu materiju iz oblasti terotehnologije i dijagnostike u održavanju. Ovakav pristup omogućava čitaocu da lakše savlada materiju, posebno sa aspekta efektivnosti tehničkih sistema, tehnologije i organizacije održavanja. Djelo je po sadržaju prvenstveno namijenjeno studentima dodiplomskog studija Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, te studentima prehrambene, građevinske, drvne i tekstilne industrije. Upotrebom “Terotehnologije” studenti bi mogli lakše savladati nastavu iz predmeta Terotehnologija, Dijagnostika i ekspertni sistemi i Tehnička dijagnostika koji se slušaju na proizvodnom i energetskom odsjeku. Višegodišnje iskustvo autora u proizvodnji, predavanju ove oblasti i radu u oblastima obuhvaćenim ovim djelom uslovili su koncepciju izlaganja materije. Suvremeni pristup pri obradi ovog djela daje mogućnost čitaocu da ga koristi samostalno ili pak uz druge knjige koji se bave ovom problematikom. Pri pisanju ovog djela autor se držao osnovnih pedagoških načela i rukopis je u potpunosti metodički prilagođen navedenim predmetima pri čemu se autor služio odgovarajućom literaturom. Svojom aktualnošću ova knjiga može dati veliki doprinos u obrazovanju studenata i inženjera mašinske ili neke druge tehničke struke. Knjiga ima posebnu vrijednost obzirom na nedostatak ovakve literature koja se odnosi na terotehnologiju i dijagnostiku u proizvodnim sistemima.

 Nova knjiga Naslov: POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMAAutor: Hasan AvdićIzdavač : PrintCom d.o.o. Tuzla

Godina izdavanja: 2017

ISBN:978-9958-13-128-8
COBISS.BH-ID: 244505566

Recenzent: Prof. Dr. Sabahudin Jašarević, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Knjiga je od strane recenzenta preporučena kao udžbenik.

Vrsta djela

Knjiga, sa mogućnošću korištenja kao udžbenik za pokrivanje nastave na fakultetima gdje se izučava predmetna materija Održavanja na dodiplomskom, master i doktorskom studiju, kao i za stručnjake iz prakse

Kratak kritički prikaz

Knjiga « POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA» je štampana je na formatu B5 (font 12 – Times New Roman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 190 stranica, 8 poglavlja + «Literatura» i «Pregled korištenih oznaka».

Terotehnologija i održavanje kao mlade nauke koje su se razvile uglavnom u drugoj polovini prošlog vijeka još uvijek na našim prostorima nisu naišle na pogodno tlo i primjenu na svim onim mjestima na kojima bi se inače trebali izučavati.

Jedan od razloga je i nedovoljno pisanih djela iz ovih oblasti kako bi se čitaoci upoznali i razjasnili neke od pojmova koji ih često bune i zbog kojih odustaju od svojih zamisli u sprovođenju onoga što su planirali u ovoj oblasti.

U uvodnom poglavlju objašnjen je značaj pogodnosti održavanja, te načini mjerenja u različitim kombinacijama vremena koja su obično dostupna ili se mogu mjeriti kod istraživanja problema pogodnosti.

Drugo poglavlje koje obuhvata 56 stranica donosi teorijska razmatranja ovog pojma. Detaljno su obrađene sve jedinice koje obuhvata ovaj pojam kao i problemi i faktori koji se uzimaju u obzir kod izučavanja ovog pojma kroz različite faze upotrebe tehničkih sistema.

Kroz pet potpoglavlja detaljno i studiozno je obrađena ova materijaa. U uvodu poglavlja su razjašnjeni osnovni pojmovi, načini mjerenja i kvantificiranja pogodnosti, date osnovne jednačine te razjašnjene neke dileme koje se postavljaju kod pojma pogodnosti.

U prvom potpoglavlju su prikazani uticajni parametri kroz: pogodnost za ispitivanje, pogodnost za montažu i demontažu, pogodnost za zamjenu, pristupačnost, pogodnost za rukovanje, itd. Svaki od ovih su detaljnije obrađeni i dati osnovni uticajni faktori.

U drugom potpoglavlju obrađeni su komparatibilne elementi pogodnosti održavanja tehničkih sistema pokušavajući ih identifikovati bez obzira na vrstu tehničkih sistema koje održavamo.

Nakon identifikacije i specificiranja kvantitativne vrijednosti pogodnosti održavanja potrebno je izvršiti alokaciju na određene funkcionalne nivoe sistema. Upravo je Alokacija pogodnosti održavanja obrađena u trećem potpoglavljau sa prikazanim metodama koje je potrebno primijeniti u ovoj fazi.

Kako doći do pogodnosti održavanja je tema četvrtog potpoglavlja. Posebno kao bitna istaknuta ja faza konstruisanja. Šta bi se trebalo preduzeti u ovoj fazi kako bi tehnički sistemi imali pogodnost za održavanje. Navedeni su neki od principa konstrisanja u pogledu pogodnosti održavanja koje bi ponajviše trebali uvažiti konstruktori tehničkih sistema u toj fazi.

U petom potpoglavlju obrađena je problematika vezana za predviđanje pogodnosti uz objašnjenje metoda koje se koriste u ovoj fazi osvrčući se na uglavnom na pouzdane i provjerene metode koje se koriste u elektronici, elektrotehnici, avijaciji i sličnim granama.

Treće poglavlje obuhvata 28 strana teksta i bavi se modeliranjem pogodnosti i vremena održavanja. Kako matematički opisati fizikalne, tehnološke ekonomske i druge procese i sisteme je svakako nešto sa čime se susreću svi istraživači u svojim prvim koracima. Kako napraviti model sistema i kako pomoću istog izvući zakonitosti promjena koje se dešavaju u njemu vodeći računa o svim faktorima koji utiču na sam sistem a time i model.

Kroz objašnjenje regresione i korelacione analize, Faktorske analize, Cluster analize te kroz objašnjenje pojmova i osnovnih termina vještačkih neuronskih mreža dati su načini kako doći do modela samom sistema. Isti će se koristiti u praktičnm dijelu te pokazati njihovu praktičnu primjenu na primjerima.

Četvrto poglavlje, koje je i najobimnije, prikazana su praktična eksperimentalna istraživanja koja su sprovedena na RMU Banovići, PK Čubrić na četiri tipa diskontinuiranih bagera. Ista materija može dobro poslužiti budućim istraživačima jer su detaljno opisani kako sam plan eksperimenta, način obrade podataka, izračunavanje pogodnosti održavanja za date sisteme, analizirana struktura vremena održavanja na različite načine do same analize odnosno diskusije dobivenih rezultata. Samo poglavlje je potkrepljeno velikim brojem rezultata kroz veliki broj tabela i slika odnosno dijagrama koji su proistekli iz rezultata.

Posebna vrijednost poglavlja je u tome što je isto povezano sa ranijim poglavljima i teoretskim rezmatranjima u knjizi gdje su sada ista, teoretska razmatranja i metode koje su spomenute u njima, primjenjene na konkrenim situacijama.

U Poglavljima 5, 6 i 7 analizirai su rezultati istraživanja i data zaključna razmatranja te dat osvrt na nedostatke vlastitog istraživanja i pravce budućih istraživanja, koji mogu biti putokaz i ideja za one koji se žele baviti sličnom problematikom.

U osmom poglavlju data je uporednu analizu na istraživane tehničke sisteme – bagere.

U literaturi su navedene 84 literaturne jedinice korištene kod koncipiranja knjige od kojih je većina iz oblasti koje tretira sama knjiga.

Originalnih domaćih istraživanja koja bi prikazala Pogodnost održavanja tehničkih sistema, kao i literatura iz te oblasti, je veoma malo. Veoma malo autora obrađuje i bavi se problemom kako samog održavanja tako i Pogodnosti, zbog činjenice da se samo održavanje veže za praksu i da ga mnogi „omalovažavaju“ kao jednu sasvim ravnopravnu naučnu disciplinu.

Knjiga je svojim izlaskom svakako oplemenila prostor istraživanja u oblasti održavanja a posebno pogodnosti odražvanja u Bosni i Hercegovini. Ista se može smatrati naučno-nastavnom literaturom koju mogu korsitit studenti dodiplomskih, master i doktorskih studija tamo gdje se izučava problematika održavanja.

Radovi

 UPRAVLJANJE IMOVINOM U RUDARSKOJ INDUSTRIJI 

Hasan Avdić, Dragan Komljenović, Alma Avdić

Sažetak:

Prema normi ISO 55000 upravljanje imovinom je definirano kao “koordinacija aktivnosti unutar organizacije radi realizacije vrijednosti imovine.” S obzirom na to da ISO daje globalni okvir implementacije kroz ISO 55001 i 55002, organizacije bi trebalo da ga prilagode za njihov specificni kontekst bazirajuci se na opštim smjernicama, ovisno o organizacijskom kontekstu i imovini. U tom pogledu, u narednom periodu se može očekivati ubrzano kreiranje specificnih smjernica za određene sektore i tipove imovine, uz uvažavanje i inerpretiranje svih mogućih različitosti u poslovanju.

Rudarske kompanije funkcioniraju u kompleksnom poslovnom i radnom okruženju. One su također izložene značajnim neizvjesnostima vezanim za prirodne, tehničke, tehnološke, trzišne, organizacione, ekonomske, finansijske, političke itd. utjecajne faktore vezane za upravljanje i eksploataciju.

Ova problematika takđer uključuje rijetke, često katastrofalne događaje (prirodne ili izazvane ljudskim aktivnostima).

Iz tih razloga rudarska industrija ima potrebu za inovativnim metodama da bi se bolje postavila u toj složenoj realnosti. Strukturiran i sistematski pristup upravljanju imovinom može pružiti nove informacije i uvide za efikasniji okvir donošenja odluka. Tradicionalni pristupi u odlučivanju su često u nemogućnosti da odgovarajuće uzmu u obzir, karakteriziraju i nađu rješenja za te neizvjesnosti i složenost.

Koncept upravljanja imovinom može pomoći boljem razumijevanju složenog okruženja pružajuci realističniji uvid u tu problematiku. Taj pristup može pomoći u osmišljavanju efikasnijeg okvira strateškog odlučivanja i upravljanja imovinom u rudarstvu.

U ovom radu će biti izvršena analiza, primjenom metode studije slučaja,  tradicionalnog pristupa upravljanja imovinom i dat prijedlog mogućeg pristupa upravljanja imovinom u rudarskoj industriji.

Importance of Asset Management for Electrical Power Utilities

Dragan Komljenovic1)*, Admir Softic2), Emira Kozarevic3), Hasan Avdic4), Nedim Suljic5), Ognjen Markovic6)

Studijski odbor/Sekcija 1 – Mrežne komponente /2. Pogon i odrzavanje

 

Abstract

Electrical power utilities are part of national critical infrastructures. They are capital-intensive organizations whose assets are sometimes worth hundreds of billions of dollars. Their operating and business environment is increasingly complex and exposed to deep uncertainties (market evolution, budget restrictions, changing regulatory framework, advent of new technologies, malicious human actions, climate change, pandemics, etc.). High-impact, low-frequency (HILF) events such as extreme weather/natural disasters, cyber-attacks, etc. have become important influence factors. Additionally, electrical utilities should manage the replacement of huge parts of their assets as they reach the end of their useful life or become obsolete due to technological changes. Major upgrades are also necessary due to the need to grow capacity.

Contemporary, asset management (AM) has become a favored strategy among successful organizations, including electrical utilities as an effective approach that delivers value from assets and ensures the sustainability of the business and operations. Asset management is composed of a range of interdependent activities within a multilevel structure (people, technologies, organizational unities, processes, management, etc.). As per best practices and ISO 55000, it is closely related to an enterprise’s strategic planning, which translates organizational objectives into AM policy, strategy and objectives.

The paper presents newest trends in AM across various industries as well as practices and experience of developing and implementing AM in a major North American Electrical Power utility. It discusses possibilities of developing a comprehensive AM program for B&H electricity sector.

 

KEYWORDS: Asset management, electrical utilities, complex operating and business environment, uncertainties, replacement

 

1)      Dragan Komljenovic, Senior Research Scientist, Hydro-Quebec’s Research Institute (IREQ)
Komljenovic.dragan@ireq.ca

2)      Admir Softic, …

3)      Emira Kozarevic, …

4)      Hasan Avdic, …

5)      Nedim Suljic, …

6)      Ognjen Markovic, …

 

 

Članci

Želim obavijestiti prijatelje i poštovaoce struke da sam postao član EAMC (EUROPEAN ASSET MANAGEMENT COMMITTEE) kao dio EFMNS – European Federation of Maintenance Societies v zw.-  The European network for maintenance in industry

Dear all,
As discussed in Milan we have 3 new members in our team
Tomas Palma ; He will be helping us with the customer voice and
redirecting our route
Special we need to strenghten the BoK team
sow e are very happy with;
Lennart Brunby; He will help us with the BoK and articles to be spread
amongst NMS (We accepted the fact that Lennart has a ( time to spend
on EAMC is reduced)
Hasan Avidc who will contribute to the BoK team and will prepare the
FAQ on the websute of the EFNMS

please be welcome

Mia ;
please needed steps to fully integrate them

thanks

Vriendelijke groeten

Wout Theuws

www.wouttheuws.eu

http://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg

http://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg