RADOVI 1

MERJENJE UČINKOVITOSTI VZDRŽEVANJA V RUDARSKI INDUSTRIJI (MAINTENANCE PERFORMANCE MEASUREMENT I N THE MINING INDUSTRY)

Revija  Društva  vzdrževalcev Slovenije – VZDRŽEVALEC , številka 203 – 204, januar – julij (17 – 29), Ljubljana, 2023. godine.ISSN 1318-2625

Autori: Hasan Avdić, Viktor Jemec i Alma Avdić

Abstract:Once upon a time, not so long ago, maintenance was considered a “necessary evil” in the production process, that is, as a place where costs are incurred. Today, as a result of rapid technical and technological development, the era of digitization, increasing competition on the market where the faster destroys the slower, maintenance becomes one of the most important functions in the production process. Maintenance becomes an investment. It is known that, by definition, “asset management represents the coordinated activities of an organization to realize value from assets that have potential or actual value for the organization” (ISO 55000). In achieving this goal of the company, the maintenance function plays a significant role.The main goals of maintenance are to reduce the frequency and duration of downtime and to reduce the direct costs of downtime due to maintenance. In order to achieve the company’s goals and thus the maintenance functions, it is important to continuously monitor the maintenance performance and influence its improvement.In this work, by applying a case study, an analysis of maintenance performance measurement will be performed, all with the aim of achieving the company’s goals, that is, achieving the greatest possible value from physical assets

Abstract: Nekada, ne tako davno, održavanje je smatrano kao” nužno zlo” u procesu proizvodnje odnosno kao mjesto nastanka troška. Danas, uslijed brzog tehničko – tehnološkog razvoja, ere digitalizacije, sve veće konkurencije na tržištu gdje brži uništavaju sporije, održavanje postaje jedna od najznačajnih funkcija u procesu proizvodnje. Održavanje postaje investicija. Poznato je da, po definiciji, “upravljanje imovinom predstavlja koordinirane aktivnosti organizacije da ostvari vrijednost od imovine koja za organizaciju ima potencijalnu ili stvarnu vrijednost” (ISO 55000). U ostvarivanju ovog cilja kompanije značajnu ulogu ima funkcija održavanja. Osnovni ciljevi održavanja su smanjenje frekvencije i dužine trajanja zastoja te smanjenje direktnih troškova zastoja zbog održavanja. Da bi se ostvarili ciljevi kompanije  a time i funkcije održavanja važno je kontinuirano praćenje performansi održavanje i uticanje na poboljšanje istih. U ovom radu, primjenom studije slučaja, biće izvršena analiza mjerenja performansi održavanja a sve u cilju ostvarenja ciljeva kompanije odnosno ostvarenja što veće vrijednosti od fizičke imovine.

NEGOTOVOST V VZDRŽEVANJU (UNCERTAINTY IN MAINTENANCE)

Revija  Društva  vzdrževalcev Slovenije – VZDRŽEVALEC , številka 205 – 206, avgust – december (12 – 20), Ljubljana, 2023. godine. ISSN 1318-2625

Autori: Hasan Avdić, Viktor Jemec i Alma Avdić

Abstract:With the increase in complexity and modernization of technical systems from the point of view of digitalization, maintenance becomes one of the most important elements of their overall life cycle, with a high degree of influence on the output performance, and especially on the quality of use of technical systems. Quality of use refers to reliability, safety of functioning, readiness, as well as to the total lifetime costs of technical systems.When analyzing maintenance, a systems approach should be used in accordance with known methods of maintenance engineering and other disciplines of system sciences. Previous research in this area has shown that for quality maintenance management of complex technical systems, it is necessary to have data on reliability, convenience of maintenance and various resource potentials. Most often, there is not enough data available for statistical conclusions or the necessary indicators cannot be quantified and accurately known or predicted.The absence of reliable data or their insufficient number, as the causes of uncertainty in maintenance, is a frequent phenomenon in practice that prevents the usual approach based on statistically verified indicators.In this paper, the intention is to point out the possibilities of a new methodological approach in cases where there are no possibilities of explicit analytical or statistical presentation of parameters that characterize maintenance or affect it.

Abstract: Porastom složenosti i modernizacijom tehničkih sistema sa stanovišta digitalizacije, održavanje postaje jedan od najvažnijih elemenata njihovog ukupnog životnog ciklusa, sa visokim stepenom uticaja na izlazne performanse, a posebno na upotrebni kvalitet tehničkih sistema. Upotrebni kvalitet se odnosi na pouzdanost, sigurnost funkcionisanja, gotovost, kao i na ukupne životne troškove tehničkih sistema.Pri analiziranje održavanja treba koristiti sistemski pristup u skladu sa poznatim metodama inženjerstva održavanja i drugih disciplina sistemskih nauka.Dosadašnja istraživanja u ovoj oblasti su pokazala da je za kvalitetno upravljanje održavanjem složenih tehničkih sistema porebno raspolagati podacima o pouzdanosti, pogodnosti održavanja te raznim resursnim potencijalima. Najčešće se ne raspolaže sa dovoljno podataka za statističko zaključivanje ili se potrebni pokazatelji ne mogu kvantifikovati i precizno znati ili predvidjeti.Odsustvo pouzdanih podataka ili njihova nedovoljna brojnost, kao uzroci postojanja neodređenosti u održavanju, česta su pojava u praksi koja onemogućava uobičajen pristup zasnovan na statistički verifikovanim pokazateljima. U ovom radu namjera je ukazati na mogućnosti novog metodološkog pristupa u slučajevima kada ne postoje mogućnosti eksplicitnog analitičkog ili statističkog iskazivanja parametara koji karakterišu održavanje ili utiču na njega.

Rad u najavi za novi broj časopisa Vzdrževalec u 2024 godini:

VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA I ODRŽAVANJE

(ARTIFICAL INTELLIGENCE AND MAINTENANCE

Hasan AVDIĆ 1)

Viktor JEMEC 2)

Alma AVDIĆ 3)

1) Ekspert za upravljanje i održavanje

tehničkih sistema, Banovići, BiH

2) Urednička revija Vzdrževalec, DVS

3) Direktorica postprodaje,

AC Grand Auto doo Tuzla, BiH

Abstract: Vještačka inteligencija se bavi razvojem kompjuterskih softvera koji mogu obavljati zadatke koji zahtevaju inteligenciju, kao što su prepoznavanje slika, govora ili donošenja odluka na osnovu velike količine prikupljenih podataka.Vještačka inteligencija koristi različite tehnike kao što su mašinsko učenje, duboko učenje, obrada prirodnog jezika i druge tehnologije kako bi omogućili programima da uče i donose zaključke iz podataka, a zatim primjenjuju svoje znanje u novim situacijama. Vještačka inteligencija koristi se u različitim oblastima, uključujući zdravstvo, finansije, transport, rudarstvo, održavanje i drugo, očekujemo da će biti sve prisutnija u našem svakodnevnom životu.Sa druge strane, održavanje predstavlja kombinaciju svih tehničkih, administrativnih i upravljačkih radnji tokom životnog ciklusa tehničkog sistema sa ciljem da se zadrži ili vrati u stanje u kojem može da obavlja traženu funkciju (EN 13306).Održavanje proizvodne opreme ima ključnu ulogu u osiguravanju kontinuiteta poslovanja i produktivnosti. Određivanje vremena implementacije i odgovarajući izbor obima aktivnosti neophodnih za održavanje su samo za rad opreme već i za efikasno planiranje potražnje za sopstvenim resursima za održavanje (rezervni dijelovi, ljudi, finansije).Vještačka inteligencija je veliki potencijal za poboljšanje procesa održavanja. Njena upotreba može dovesti, između ostalog, do smanjenja troškova, povećanja produktivnosti opreme, smanjenja vremena potrebnog za održavanje i smanjenje dužine trajanja i frekvencije zastoja. U ovom radu, slučaj primjene studije slučaja bit će prikazan praktičan primjer primjene vještačke inteligencije pri rješavanju problema u oblasti održavanja proizvodne opreme.

Abstract: Artificial intelligence is the development of computer software that can perform tasks that require intelligence, such as recognizing images, speech, or making decisions based on large amounts of data collected.Artificial intelligence uses a variety of techniques such as machine learning, deep learning, natural language processing and other technologies to enable programs to learn and draw inferences from data, and then apply their knowledge in new situations. Artificial intelligence is used in a variety of areas, including healthcare, finance, transportation, mining, maintenance and more, and is expected to be increasingly present in our daily lives.On the other hand, maintenance is a combination of all technical, administrative and control actions throughout the life cycle of a technical system with the aim of maintaining or returning it to the state in which it can perform the required function (EN 13306).Maintenance of production equipment plays a key role in ensuring business continuity and productivity. Determination of implementation time and appropriate selection of the scope of maintenance activities are necessary not only for the operation of the equipment but also for the effective planning of the demand for its own maintenance resources (spare parts, people, finances).Artificial intelligence has great potential to improve the maintenance process. Its use can lead, among other things, to a reduction in costs, an increase in productivity of equipment, a decrease in the time required for maintenance, and a decrease in the length of time and frequency of downtime. In this paper, using a case study, a practical example of the application of artificial intelligence in solving problems in the field of maintenance of production equipment will be presented.