Bibliografija

Knjige i udžbenici

Naslov: Terotehnologija I

Autori: Hasan Avdić, Džemo Tufekčić

Izdavač :Univerzitet u Tuzli,

PrintCom d.o.o. Tuzla

Godina izdavanja: 2007

ISBN:978-9958-663-73-7  

COBISS.BH-ID: 1582020294

Recenzenti: Dr. sc. Pašaga Muratović, redovni profesor  i Dr. sc. Šelo Ramiz, vanredni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Rješenjem Senata Univerziteta u Tuzli, broj: 03-1380-8.2/07 od 21. 03. 2007. god., Knjiga je odobrena kao udžbenik. Kratak kritički prikaz Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” štampanje na formatu B5 (font 12 – TimesNewRoman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 196 stranica, 5 poglavlja računajući i poglavlja «Literatura» i «Popis simbola». U prvom poglavlju Sistemski pristup tehničkom održavanju obrađeno je: osnovni pojmovi o tehničkim sistemima, ciljevi održavanja, održavanje kao funkcija, integralni sistemski prilaz održavanja, troškovi održavanja u životnom ciklusu sistema, vidovi otkaza tehničkih sistema, metodologije održavanja, budućnost održavanja i proces održavanja. U drugom poglavlju Sigurnost funkcionisanja tehničkih sistema obrađeni su: osnovne karakteristike sistema održavanja, pouzdanost, raspoloživost i funkcionalna pogodnost, parametri funkcije raspodjele, osnovne karakteristike funkcije pouzdanosti, pouzdanost sistema izrađenog od više dijelova, analiza stabla otkaza, gotovost i raspoloživost, funkcionalna pogodnost, pogodnost održavanja, model procesa održavanja, troškovi i pomoćne karakteristike sistema održavanja. U trećem poglavlju Modeli sistema održavanja obrađeno je: upravljanje tehničkim stanjem sistema, varijante strategije održavanja, optimizacija procesa rada sistema, modeli održavanja, karakteristike naknadnog održavanja, karakteristike preventivnog održavanja, modeli preventivnog održavanja, karakteristike i modeli održavanja prema stanju, model održavanja prema stanju sa kontrolom nivoa pouzdanosti, formiranje programa održavanja i algoritam za izbor modela održavanja prema stanju. Knjiga “TEROTEHNOLOGIJA” predstavlja kvalitetno obrađenu materiju iz oblasti terotehnologije i dijagnostike u održavanju. Ovakav pristup omogućava čitaocu da lakše savlada materiju, posebno sa aspekta efektivnosti tehničkih sistema, tehnologije i organizacije održavanja. Djelo je po sadržaju prvenstveno namijenjeno studentima dodiplomskog studija Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, te studentima prehrambene, građevinske, drvne i tekstilne industrije. Upotrebom “Terotehnologije” studenti bi mogli lakše savladati nastavu iz predmeta Terotehnologija, Dijagnostika i ekspertni sistemi i Tehnička dijagnostika koji se slušaju na proizvodnom i energetskom odsjeku. Višegodišnje iskustvo autora u proizvodnji, predavanju ove oblasti i radu u oblastima obuhvaćenim ovim djelom uslovili su koncepciju izlaganja materije. Suvremeni pristup pri obradi ovog djela daje mogućnost čitaocu da ga koristi samostalno ili pak uz druge knjige koji se bave ovom problematikom. Pri pisanju ovog djela autor se držao osnovnih pedagoških načela i rukopis je u potpunosti metodički prilagođen navedenim predmetima pri čemu se autor služio odgovarajućom literaturom. Svojom aktualnošću ova knjiga može dati veliki doprinos u obrazovanju studenata i inženjera mašinske ili neke druge tehničke struke. Knjiga ima posebnu vrijednost obzirom na nedostatak ovakve literature koja se odnosi na terotehnologiju i dijagnostiku u proizvodnim sistemima.

 Nova knjiga Naslov: POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMAAutor: Hasan AvdićIzdavač : PrintCom d.o.o. TuzlaGodina izdavanja: 2017ISBN:978-9958-13-128-8
COBISS.BH-ID: 244505566

Recenzent: Prof. Dr. Sabahudin Jašarević, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Knjiga je od strane recenzenta preporučena kao udžbenik.

Vrsta djela

Knjiga, sa mogućnošću korištenja kao udžbenik za pokrivanje nastave na fakultetima gdje se izučava predmetna materija Održavanja na dodiplomskom, master i doktorskom studiju, kao i za stručnjake iz prakse

Kratak kritički prikaz

Knjiga « POGODNOST ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA» je štampana je na formatu B5 (font 12 – Times New Roman) i normalnom proredu. Knjiga sadrži 190 stranica, 8 poglavlja + «Literatura» i «Pregled korištenih oznaka».

Terotehnologija i održavanje kao mlade nauke koje su se razvile uglavnom u drugoj polovini prošlog vijeka još uvijek na našim prostorima nisu naišle na pogodno tlo i primjenu na svim onim mjestima na kojima bi se inače trebali izučavati.

Jedan od razloga je i nedovoljno pisanih djela iz ovih oblasti kako bi se čitaoci upoznali i razjasnili neke od pojmova koji ih često bune i zbog kojih odustaju od svojih zamisli u sprovođenju onoga što su planirali u ovoj oblasti.

U uvodnom poglavlju objašnjen je značaj pogodnosti održavanja, te načini mjerenja u različitim kombinacijama vremena koja su obično dostupna ili se mogu mjeriti kod istraživanja problema pogodnosti.

Drugo poglavlje koje obuhvata 56 stranica donosi teorijska razmatranja ovog pojma. Detaljno su obrađene sve jedinice koje obuhvata ovaj pojam kao i problemi i faktori koji se uzimaju u obzir kod izučavanja ovog pojma kroz različite faze upotrebe tehničkih sistema.

Kroz pet potpoglavlja detaljno i studiozno je obrađena ova materijaa. U uvodu poglavlja su razjašnjeni osnovni pojmovi, načini mjerenja i kvantificiranja pogodnosti, date osnovne jednačine te razjašnjene neke dileme koje se postavljaju kod pojma pogodnosti.

U prvom potpoglavlju su prikazani uticajni parametri kroz: pogodnost za ispitivanje, pogodnost za montažu i demontažu, pogodnost za zamjenu, pristupačnost, pogodnost za rukovanje, itd. Svaki od ovih su detaljnije obrađeni i dati osnovni uticajni faktori.

U drugom potpoglavlju obrađeni su komparatibilne elementi pogodnosti održavanja tehničkih sistema pokušavajući ih identifikovati bez obzira na vrstu tehničkih sistema koje održavamo.

Nakon identifikacije i specificiranja kvantitativne vrijednosti pogodnosti održavanja potrebno je izvršiti alokaciju na određene funkcionalne nivoe sistema. Upravo je Alokacija pogodnosti održavanja obrađena u trećem potpoglavljau sa prikazanim metodama koje je potrebno primijeniti u ovoj fazi.

Kako doći do pogodnosti održavanja je tema četvrtog potpoglavlja. Posebno kao bitna istaknuta ja faza konstruisanja. Šta bi se trebalo preduzeti u ovoj fazi kako bi tehnički sistemi imali pogodnost za održavanje. Navedeni su neki od principa konstrisanja u pogledu pogodnosti održavanja koje bi ponajviše trebali uvažiti konstruktori tehničkih sistema u toj fazi.

U petom potpoglavlju obrađena je problematika vezana za predviđanje pogodnosti uz objašnjenje metoda koje se koriste u ovoj fazi osvrčući se na uglavnom na pouzdane i provjerene metode koje se koriste u elektronici, elektrotehnici, avijaciji i sličnim granama.

Treće poglavlje obuhvata 28 strana teksta i bavi se modeliranjem pogodnosti i vremena održavanja. Kako matematički opisati fizikalne, tehnološke ekonomske i druge procese i sisteme je svakako nešto sa čime se susreću svi istraživači u svojim prvim koracima. Kako napraviti model sistema i kako pomoću istog izvući zakonitosti promjena koje se dešavaju u njemu vodeći računa o svim faktorima koji utiču na sam sistem a time i model.

Kroz objašnjenje regresione i korelacione analize, Faktorske analize, Cluster analize te kroz objašnjenje pojmova i osnovnih termina vještačkih neuronskih mreža dati su načini kako doći do modela samom sistema. Isti će se koristiti u praktičnm dijelu te pokazati njihovu praktičnu primjenu na primjerima.

Četvrto poglavlje, koje je i najobimnije, prikazana su praktična eksperimentalna istraživanja koja su sprovedena na RMU Banovići, PK Čubrić na četiri tipa diskontinuiranih bagera. Ista materija može dobro poslužiti budućim istraživačima jer su detaljno opisani kako sam plan eksperimenta, način obrade podataka, izračunavanje pogodnosti održavanja za date sisteme, analizirana struktura vremena održavanja na različite načine do same analize odnosno diskusije dobivenih rezultata. Samo poglavlje je potkrepljeno velikim brojem rezultata kroz veliki broj tabela i slika odnosno dijagrama koji su proistekli iz rezultata.

Posebna vrijednost poglavlja je u tome što je isto povezano sa ranijim poglavljima i teoretskim rezmatranjima u knjizi gdje su sada ista, teoretska razmatranja i metode koje su spomenute u njima, primjenjene na konkrenim situacijama.

U Poglavljima 5, 6 i 7 analizirai su rezultati istraživanja i data zaključna razmatranja te dat osvrt na nedostatke vlastitog istraživanja i pravce budućih istraživanja, koji mogu biti putokaz i ideja za one koji se žele baviti sličnom problematikom.

U osmom poglavlju data je uporednu analizu na istraživane tehničke sisteme – bagere.

U literaturi su navedene 84 literaturne jedinice korištene kod koncipiranja knjige od kojih je većina iz oblasti koje tretira sama knjiga.

Originalnih domaćih istraživanja koja bi prikazala Pogodnost održavanja tehničkih sistema, kao i literatura iz te oblasti, je veoma malo. Veoma malo autora obrađuje i bavi se problemom kako samog održavanja tako i Pogodnosti, zbog činjenice da se samo održavanje veže za praksu i da ga mnogi „omalovažavaju“ kao jednu sasvim ravnopravnu naučnu disciplinu.

Knjiga je svojim izlaskom svakako oplemenila prostor istraživanja u oblasti održavanja a posebno pogodnosti odražvanja u Bosni i Hercegovini. Ista se može smatrati naučno-nastavnom literaturom koju mogu korsitit studenti dodiplomskih, master i doktorskih studija tamo gdje se izučava problematika održavanja.

Radovi

SANACIJA OŠTEĆENJA U FUNKCIJI KRUŽNOG ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMAREPAIR OF DAMAGE IN THE FUNCTION OF CIRCULAR MAINTENANCE OF TECHNICAL SYSTEMS

Hasan Avdić, Viktor Jemec i Alma Avdić

Abstract:

Produženje životnog vijeka tehničkih sistema  može se postići kroz različite pristupe. Jedan od ovih pristupa su tehnologije kružnog održavanja, popravke i ponovne upotrebe – ili skraćeno MRO (maintenance, repair and overhaul – održavanje, popravka i remont) posebno u sektoru rudarstva gdje se koriste skupi visoko produktivni tehnički sistemi.Primjena principa kružne ekonomije na održavanje, popravku i ponovnu upotrebu tehničkih sistema , fokus je uglavnom na efikasnom korištenju podataka koji dolaze iz vremenske slike stanja, od senzora i raznih algoritama za obradu podataka kako bi se podržala efikasna dijagnoza i prognoza oštećenja.U ovom radu je prikazana sanacija oštećenja reparaturnim zavarivanjem na konstrukciji (ramu) gornje okretne platforme hidrauličnog bagera RH-120 a sve u cilju produženja životnog vijeka ovog bagera.Obzirom da ovi bageri rade u teškim uslovima  i u tri smjene često dolazi do oštećenja (pucanja) na konstrukciji iz raznih razloga od zamora materijala do nestručnog rukovanja i održavanja. Zastoji bagera izazivaju zastoje u procesu proizvodnje što dovodi do visokih ukupnih troškova. Ovdje se posebno radi o visokim indirektnim troškovima. Da bi smanjili zastoje bagera i produžili mu životni vijek potrebno je, nakon nastanka oštećenja, primijeniti odgovarajuću tehnologiju reparaturnog zavarivanja.

Ključne riječi: oštećenje, sanacija, kručno održavanje, tehnički sistemi

Abstract:

Extending the lifetime of technical systems can be achieved through different approaches. One of these approaches is circular maintenance, repair and reuse technologies – or MRO ( maintenance, repair and overhaul) for short, especially in the mining sector where expensive highly productive technical systems are used.Applying the principles of the circular economy to the maintenance, repair and reuse of technical systems, the focus is mainly on the efficient use of data coming from the temporal picture of the condition, from sensors and various data processing algorithms to support effective diagnosis and prognosis of damage.This paper presents the repair of damage by reparative welding on the structure (frame) of the upper rotating platform of the hydraulic excavator RH-120, all with the aim of extending the life of this excavator.Given that these excavators work in difficult conditions and in three shifts, damage (cracking) to the structure often occurs for various reasons, from material fatigue to unprofessional handling and maintenance. Excavator downtime causes downtime in the production process leading to high overall costs. This is especially true of high indirect costs. In order to reduce the downtime of the excavator and extend its life, it is necessary, after the damage occurs, to apply the appropriate repair welding technology.

Key words: damage, rehabilitation, circular maintenance, technical systems

RASPOLOŽIVOST KAO KLJUČNI POKAŽATELJ UČINKA ODRŽAVANJA

AVAILABILITY AS A KEY INDICATOR OF MAINTENANCE PERFORMANCE

Hasan Avdić, Viktor Jemec i Alma Avdić

Abstract:

Održavanje predstavlja kombinaciju svih tehničkih, administrativnih i upravljačkih radnji tokom životnog ciklusa opreme s ciljem da se zadrži ili vrati u stanje u kojem može obavljati traženu funkciju (EN 13306 – 2017).Radnje tehničkog održavanja uključuju posmatranje i analizu stanja opreme (npr. inspekcija, praćenje, testiranje, dijagnoza, prognoza, itd.) i aktivnosti aktivnog održavanja (npr. popravka, obnova).Održavanje se nekada smatralo kao nužno zlo odnosno kao trošak. Danas to više nije tako. Održavanje je funkcija proizvodnje koja obuhvata sve postupke koje treba preduzeti da tehnički sistemi budu što više u ispravnom (radnom) sstenju, da u životnom ciklusu rade sa dozvoljenim nivoom pouzdanosti, produktivnosti i ekonomičnosti. To znači da održavanje umnogome utiče na povišenje nivoa efikasnosti poslovanja kompnije.Jedan od ključnih tehničkih pokazatelja učinkovitosti održavanja je raspoloživost (EN 15341 – 2019, SMRP 2020 – Society for Maintenance and Reliability Pro- fessionals, GLOME – Global Metricators).Raspoloživost predstavlja sposobnost opreme da bude u stanju da radi kako i kada je potrebno, pod datim uslovima, pod pretpostavkom da su obezbijeđeni neophodni spoljni resursi (EN 13306 – 2017).U velikim kompanijama kao što su rudnici uglja uvijek je bio problem kako vrednovati održavanje i radnike na održavanju.U ovom radu, primjenom studije slučaja, biće izvršena analiza raspoloživosti kao ključnog pokazatelja učinka održavanja kao i uticaja iste na prduktivnost jednog tehničkog sistema.

Ključne riječi: raspoloživost, ključni pokazatelj, učunak, održavanje.

Abstract:

Maintenance represents a combination of all technical, administrative and management actions during the life cycle of the equipment with the aim of maintaining or returning it to a state in which it can perform the required function (EN 13306 – 2017).Technical maintenance activities include observation and analysis of equipment condition (eg inspection, monitoring, testing, diagnosis, prognosis, etc.) and active maintenance activities (eg repair, renewal).Maintenance was once considered a necessary evil or an expense. Today, that is no longer the case. Maintenance is a function of production that includes all procedures that should be undertaken to ensure that technical systems are in correct (working) condition as much as possible, that they operate with the permitted level of reliability, productivity and economy during their life cycle. This means that maintenance greatly affects the increase in the level of efficiency of the company’s operations.One of the key technical indicators of maintenance efficiency is availability (EN 15341 – 2019, SMRP 2020 – Society for Maintenance and Reliability Professionals, GLOME – Global Metricators).Availability is the ability of equipment to be able to work as and when needed, under given conditions, assuming that the necessary external resources are provided (EN 13306 – 2017).In large companies such as coal mines, it has always been a problem how to value maintenance and maintenance workers.In this paper, by applying a case study, an analysis of availability will be performed as a key indicator of maintenance performance as well as its impact on the productivity of a technical system.

Keywords: availability, key indicator, performance, maintenance.

  

Članci

Želim obavijestiti prijatelje i poštovaoce struke da sam postao član EAMC (EUROPEAN ASSET MANAGEMENT COMMITTEE) kao dio EFNMS – European Federation of Maintenance Societies v zw.-  The European network for maintenance in industry

Dear all,
As discussed in Milan we have 3 new members in our team
Tomas Palma ; He will be helping us with the customer voice and
redirecting our route
Special we need to strenghten the BoK team
sow e are very happy with;
Lennart Brunby; He will help us with the BoK and articles to be spread
amongst NMS (We accepted the fact that Lennart has a ( time to spend
on EAMC is reduced)
Hasan Avidc who will contribute to the BoK team and will prepare the
FAQ on the websute of the EFNMS

please be welcome

Mia ;
please needed steps to fully integrate them

thanks

Vriendelijke groeten

Wout Theuws

www.wouttheuws.eu

Poštovani Prijatelji – Poštovaoci moga rada,

Želim Vas obavijestiti da sam 17. 09. 2020 godine izabran za zamjenika predsjednika odbora za Asset Management u Sarajevu

u okviru RESET-a – Regionalni Centar za Održivu Energetsku Tranziciju – (Regional Sustainable Energy Transition Center)

Poštovani prijatelji,

Ovih dana sam završio članak pod naslovom:

Studija pogodnosti održavanja

Koncept pogodnosti održavanja

Pogodnost održavanja  i pouzdanost

Održavanje i pogodnost održavanja

Pogodnost održavanje u fazi konstruiranja

Sretan sam što mi je omogućena prilika da dam svoj doprinos razvoju (BoK – Body of  Knowledge) znanja iz oblasti održavanja opreme.

Dear friends,

These days I finished an article entitled:

Maintainability studies

The concept of maintainability

Maintainability and reliability

Maintenance and maintainability

Maintainability in the construction phase

I am happy to have been given the opportunity to contribute to the development (BoK – Body of Knowledge) of knowledge in the field of equipment maintenance.

Dear friends,

I would like to inform you that I have written and published another paper for BoK (Body of  Knowledge)  (EFNMS –  European Federation of National Maintenance Societies) with the following content,

 

Diagnosis & Prognosis and Predictive maintenance

Introduction

Diagnosis and prognosis for assessment and development of the condition of items over time

Predictive maintenance

Conclusion

Bibliografija

 

Dragi Prijatelji,

Čelim Vas obavijestiti da sam napisao i objavio drugi rad za BoK (EFNMS) slijedećeg sadržaja,

Dijagnoza,  prognoza i prediktivno održavanje

 Uvod

Dijagnoza i prognoza za procjenu i razvoj stanja predmeta tokom vremena

Prediktivno održavanje

Zaključak

Bibliografija

https://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg

https://www.terotehnologija.ba/wp-content/uploads/2019/01/organization-EAMC-25-jan-2019.jpg